Vu Quang Hung

Các tác phẩm của Vu Quang Hung

Tự tại

Tự tại

Acrylic, 80 x 80 cm
Vu Quang Hung